Kategoriler
EĞİTİM GÜNCEL

2011 Okul Müdür-Müdür Yardımcımlığı Sınavı ve Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olduğu bir duyuru ilan yapılacak olan Eğitim Kurumları Yöneticiliği (Okul Müdür ve Müdür yardımcılığı Sınavı) tarihlerini kesinleştirdi. Tarihleri açıklamadan önce Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Yönetmeliğinde köklü değişiklikler yapan MEB, sınavı, sınav sistemini ve yönetici atama işlemini baştan aşağıya değiştirdi. Bu değişkliklere geçmeden önce tarihlere değinelim isterseniz; bu yıl yani 2011’de yapılacak olan eğitim Kurumları Yönetici Seçme Sınavı 01-02 Ekim 2011 tarihlerinde yapılacak. Bu sınavlara katılabilmek içinde 15-26 Ağustos 2011 tarihleri arasında başvuru yapmanız gerekiyor.

Sınav Tarihleri: 01-02 Ekim 2011

Başvurular: 15-26 Ağustos 2011

Bu sene sınav sisteminde uygulanacak olan bazı değişiklikler ise şöyle;

 1. Yönetici atama sınavlarında 60 olan baraj puanı 70 puana çıkarıldı.
 2. Müdür başyardımcılığına atanmak için sınav şartı getirildi.
 3. Yönetici olarak atanacağı okula öğretmen olarak atanabilme şartı getirildi.
 4. Yatılı İlköğretim Bölge Okullarına atanmada daha fazla tecrübe aranacak.
 5. Yöneticilik Ek Puan Formu EK–4 getirildi.
 6. Yönetici olarak atanmak için eğitim öğretim hizmetleri sınıfı kadrolarında çalışıyor olma şartı getirildi.
 7. Genel idare hizmetleri sınıfında görev yapanlar yöneticiliğe başvuramıyor.
 8. Eğitim kurumu müdürlüğüne, müdür başyardımcılığına ve müdür yardımcılığına ilk defa atanacakların belirlenmesi için sınav puanı + EK–2 Yönetici Değerlendirme Formundaki puan + EK–4 Yöneticilik Ek Puan Formunda belirtilen puanlar ile atama yapılacaktır.
 9. Mesleki okul yöneticiliklerine her branştan öğretmen atanabilecek.
 10. Müdür başyardımcılığı sınav puanı ile müdür yardımcılığına atama yapılabilecek.
 11. Müdür yardımcılığı sınav puanı ile müdür başyardımcılığına atama yapılabilecek.
 12. Duyurusu yapılan yöneticiliklere başvuru tarihi itibariyle Genel idare hizmetleri sınıfında görev yapanların başvurması engellenmiştir.
 13. Değişiklikten önceki yönetmelik ile alanı itibari ile atanamayacağı bir okulda dersi olan öğretmenler o okula yönetici olarak atanabiliyor iken yönetici olarak atanacağı okula, Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre alanı itibariyle öğretmen olarak atanabilme şartı getirilmiştir.
 14. Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri yöneticiliklerine atamalarda daha önceki kazanılmış haklar saklı tutulmuştur.
 15. Daha önceden sınav kazananların ve atanma şartlarını taşıyanların Anadolu liselerine yönetici olarak atanmalarında bir ayrıcalıkları olmayacaktır.
 16. Mesleki ve teknik eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmada atölye, laboratuar ya da meslek dersi öğretmeni olma şartı kaldırılmıştır. Bu öğretmenlere sadece EK–4 Yöneticilik Ek Puan Formunda belirtilen ek puanlar verilecektir.
 17. Yatılı İlköğretim Bölge Okullarına atanacak yöneticilerin yöneticilik süreleri diğer okul ve kurumlara göre birer yıl artırıldı.
 18. Atamalara en çok üyeye sahip sendikanın temsilcisi de katılacak
 19. Müdürlük seçme sınavı ayrı olarak ayrı sınav soruları ile ayrı salonda, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı seçme sınavı birlikte aynı sınav soruları ile aynı salonda yapılacak.
 20. Askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenler sınava girebilecek ama duyuru üzerine atanmak için başvuruda bulunamayacak.
 21. Eğitim kurumlarındaki askerlik hizmetinde geçen sürelerinin tamamı, sınavlara başvuruda bulunacaklarda aranan 3 yıllık sürenin hesabında değerlendirilecek.
 22. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte geçen sürelerin tamamı, sınavlara başvuruda bulunacaklarda aranan 3 yıllık sürenin hesabında değerlendirilecek.
 23. Özel okullarda öğretmen/yönetici olarak geçen sürelerin 2/3’ü Sınavlara başvuruda bulunacaklarda aranan 3 yıllık sürenin hesabında değerlendirilecek.
 24. Bir sınav sonucuna dayalı olarak ancak bir kere yönetici olarak atama yapılacak kişi aynı sınav puanıyla birden fala atanamayacak.
 25. Başvuru aşamasında isteklerinden vazgeçenler hariç olmak üzere, ataması yapıldığı halde yasal süresi içinde görevlerine başlamayanların atamaları iptal edilerek bir daha aynı sınav puanı ile atanmayacak.
 26. Sınavların sonuçlarına itiraz Seçme Sınavı Komisyonuna değil de Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.
 27. Eski yönetmelikte 10 eğitim kurumu tercih edilebiliyor iken bu yönetmelik değişikliği ile 25 eğitim kurumunu tercih edilebilecek, başvuru tarihinden en az on gün önce duyuru yapılacak, Yönetici atama duyurusunda başvuru süresi 5 işgününden az olamayacak. Atama sonuçları atamaların yapıldığı tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde il millî eğitim müdürlüğünün internet sitesinde en az 5 gün süreyle yayımlanacak.
 28. İsteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atamalar ve diğer atamalardaki 2 yıllık sürenin hesabında 31 Mayıs tarihi baz alınacak.
 29. İsteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atamalar ve diğer atamalarda Eğitim Kurumu müdürlüğüne, müdür başyardımcılığına ve müdür yardımcılığına; EK–2 Yönetici Değerlendirme Formundaki puan + EK–4 Yöneticilik Ek Puan Formunda belirtilen puanlar ile atama yapılacaktır.
 30. Müdür başyardımcıları ile müdür yardımcılarından 8 yıllık çalışma süresini tamamlayanlara rotasyon getirildi
 31. Okul müdürleri için aynı tipteki okul veya kurumlara rotasyon uygulanacak
 32. Rotasyonda ikinci defa duyuru yapılacak
 33. Rotasyonda bilgisayar kurasından vazgeçildi
 34. Rotasyonda yöneticinin atandığı tarih baz alınacak ve 30 Eylül tarihine kadar geçmişe dönük müdürler için 5 yıllık çalışma süresi, müdür başyardımcıları ile müdür yardımcıları içinde 8 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar rotasyona tabi tutulacak.
 35. Rotasyonda 5 veya 8 yılın hesaplanmasında ilgili yılın temmuz ayının ilk günü yerine 30 Eylül tarihi esas alınacak.
 36. Rotasyon ağustos ve eylül aylarında yapılacak.
 37. Rotasyona tabi tutulan önceki okuluna 5–8 yıl geçmedikçe dönemeyecek.
 38. Müdürlük, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına yapılacak atamalar ocak-şubat aylarında, Rotasyon ağustos ve eylül aylarında, isteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atamalar ve diğer atamalar mayıs ayında yapılacak.
 39. Yönetmelikte yer alan ama bir türlü yapılmayan iller arası yer değiştirmeler ise Bakanlıkça uygun görüldüğü hallerde kadro imkânları ve ihtiyaç çerçevesinde haziran ve temmuz aylarında yapılacak.
 40. Tüm uygulamalara rağmen puan eşitliğinin bozulmaması halinde kura çekilecek.
 41. İlk defa şef dışındaki kadrolardan Kamu kurum ve kuruluşlarında genel idare hizmetleri sınıfında tesis müdürü, şube müdür yardımcısı, şef, eğitim ateşe yardımcısı olarak geçirilen süreler dördüncü kademe yöneticiliğinde sayılacak.
 42. İkili anlaşmalar çerçevesinde Bakanlıkça açılan ya da yönetici ve öğretmenleri Bakanlıkça görevlendirilen yurt dışındaki eğitim kurumlarında, müdür yardımcılığında geçirilen süreler yönetmelik değişikliğinden önce birinci kademe yöneticiliğinden sayılıyor iken şimdi üçüncü kademe yöneticiliğinden sayılacak.
 43. Kurucu müdür olarak geçirilen süreler üçüncü kademe yöneticiliğinden sayılacak. Kurucu müdürlükte geçen sürenin hesabında, kesintisiz olmak kaydıyla kurucu müdürlüğe başlanıldığı tarihten itibaren Bakanlıkça kuruma müdürlük norm kadrosunun verilmesine ilişkin onay tarihine kadar geçen süre alınacak.
 44. En az 1 yıl görev yapmış olmak kaydıyla müdür yetkili öğretmen olarak geçirilen süreler üçüncü kademe yöneticiliğinden sayılacak. Müdür yetkililikte aranan en az bir yıllık görev süresinin hesabında, kesintili ya da kesintisiz müdür yetkili öğretmenlikte geçen sürelerin tamamı dikkate alınacak.
 45. Kapatılan, dönüştürülen ve birleştirilen eğitim kurumu yöneticilerinin bu işlemden sonra herhangi bir nedenle tekrar atanmaları veya yer değiştirmelerinde yönetmeliğin 7. ve 8. madde hükümleri dikkate alınacak.
 46. Yurt dışı görevi, aylıksız izin, profesyonel sendikacı olanların yöneticilikleri sona erenlerden, bu durumları ortadan kalkanların öncelikle daha önceki görevlerine tekrar, bunun mümkün olmaması halinde il millî eğitim müdürlüklerince önerilecek bir eğitim kurumu yöneticiliğine atanabilecek.
 47. Yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarında kadın adaylara ayrılan müdür yardımcılığı norm kadroları norm kadro fazlası yapılamayacak.
 48. Norm kadro fazlası durumuna düşen yönetici 2 yıl içinde aynı okulda yöneticilik normunun artması ya da her hangi bir nedenle boş yönetici normu oluşması halinde bu kadroyla ilişkilendirilecek.
 49. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri ile bilim ve sanat merkezlerine öğretmen olarak atananlar yöneticilik görevinden ayrılacak.
 50. Yöneticilik görevinden alınanlar aradan üç yıl geçmedikçe ayrıldıkları eğitim kurumuna yönetici olarak atanma isteğinde bulunamayacaklar.
 51. Eğitim Kurumu yöneticilikleri için yapılacak duyurulara asker öğretmenler, profesyonel sendikacılar görevden uzaklaştırılanlar ve Yurt dışında öğretmen olarak görevli bulunanlar başvuramayacaklar.
 52. Yöneticilerin iller arası yer değiştirmelerine esas olan 3 yıllık sürenin hesaplanmasında geriye doğru 31 Temmuz tarihi esas alınacak.

Gerekli Belgeler:

Belgelerin şifresi uzmanportal.com ‘dur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.