Allah’ın Sıfatları Nelerdir, Kaça Ayrılır ve Kaç Tanedir?

Yüceler Yücesi Allah’ı anmak, bilmek, öğrenmek hepimizin en başta gelen kulluk görevidir. O Allah ki, anlatılması ve anlaşılması mümkün olmayandır. Ama Hazreti Peygamberimiz ve Kuran-ı Kerim sayesinde Allah’ın bazı sıfatlarını öğrenerek ve anlayarak Hazreti Allah’ın mahiyeti hakkında bazı bilgiler edinebilir ve manen mutluluk ve yücelmeyi elde edebiliriz.

 Allah’ın sıfatları iki kısma ayrılır ve 14 tanedir. Bunların 6 tanesı Sıfâtı zâtiye 8 tanesi Sıfâtı Subutiyyeddir.

Allah’ın Sıfatları, Zâtî Sıfatlar: Zâtî sıfatlara, Tenzihî ya da Selbî sıfatlar da denir. Mânâsı, kaçınmak, tenzih etmek, istisna etmek, hariç tutmaktır. Allah’ı bütün noksan (eksik, kusurlu, yaratıklara mahsus) sıfatlardan tenzih ederiz.

VÜCUD: Var olmak demektir. Onun varlığı kendinden olup, başka bir varlığa bağlı muhtaç ve bağlı değildir. Her şeyi yoktan yaratan Allah’tır. O (c.c) yaratır ama yaratılmamıştır. Bu yüzden Allahü Teala’ya Vâcibü’l-Vücûd denilmiştir. Herşeyi yoktan var eden ve zamanı gelince de tekrar yok edecek olan, sonra insanları tekrar diriltecek olan O (c.c)’dur.

KIDEM: Allah’ın varlığının ezeli olmasıdır. Varlığının başlangıcı yoktur ve zamana bağlı değildir. Yani önce yok iken sonradan var olmuş değildir. Bu durum ancak yaratıklar için geçerlidir. Allah sonradan yaratılanlar gibi değildir, ezelîdir, başlangıcı yoktur. Zamanı da, mekânı da yaratan da O (c.c)’dur. Her şey O’nun (c.c) tasarrufundadır. O (c.c) zaman ve mekân kayıtlarından münezzehtir.

BEKA: Allah(cc)’ın varlığının sonu olmaması. Hüvel bakî. Allah bakidir, onun ölümü (haşa) sonu yoktur. Varlığının başlangıcı olmadığı gibi sonu da yoktur. Allah (c.c) her zaman vardı ve hep var olacak. Bütün kâinatı yok edecek ve sadece kendisi (c.c) kalacaktır. Sonra da dilediği şekilde yeniden insanları yaratacak, hesaba çekecektir. Geleceğe doğru ne kadar gidilirse gidilsin haşa Allah’ın yok olduğu veya varlığının sona erdiği hiç bir an olamaz.

VAHDANİYET: Allah’ın (c.c) bir ve tek olmasıdır. O’nun (c.c) dengi ve benzeri yoktur. Tektir. Allah’ın şeriği (ortağı), oğlu, kızı, bir benzeri yoktur. Sıfatlarında, ilâhlığında, yaratıcılığında, zatında… eşi, dengi, ortağı yoktur.

MUHALEFETÜN LİL-HAVÂDİS: Allah (c.c), sonradan yaratılan hiçbir varlığa benzemez. Her ne akla geliyorsa veya düşünülüyorsa o Allah değildir. Çünkü akla gelen ve düşünülen şeyler hep sonradan yaratılmış, yok iken Allah’ın dilemesiyle var olmuş şeylerdir. Yani her ne düşünülürse, yahut hayal edilirse edilsin bir mahlûk düşünülmüş olur ki, Allah bunların hiçbirine benzemez, o yaratıklarına benzemekten de münezzehtir.

KIYAM Bİ-NEFSİHÎ: Allah (c.c) hiçbir varlığa ihtiyaç duymaz. Allah (c.c), hiçbir şeye bağımlı ve muhtaç değildir. Bilakis yaratılan varlıklar ona muhtaçtır. Allah’ın bizim yaptığımız ibadetlere de ihtiyacı (haşa sümme haşa) yoktur. Bütün emirlerini kulları için, kullarının hayrı için vermiştir, bütün ibadetlere kulların ihtiyacı vardır. Allah her türlü ihtiyaçtan münezzehtir. Varlığının ve kudretinin hiçbir şeye bağımlılığı ve ihtiyacı yoktur.

Allah’ın Sıfatları, Subûtî Sıfatlar:

HAYAT: Allah’ın hayat sahibi olmasıdır. Allah diridir. Kulların diriliği, yahut hayatı gibi fani bir dirilik değil, bâkî bir hayat sahibidir O (c.c). Hayatın sahibidir. O her zaman vardır, birdir ve hayat sahibidir ve her zaman var olacaktır. Hayatının başlangıcı ve sonu yoktur.

İLİM: Allah(cc)’ın her şeyi bilmesidir. Allah (c.c) yegane ilim ve hikmet sahibidir. Alîmdir. Her şeyi bilendir. Kâinatı ve içindekileri ve bizim bilmediğimiz nice şeyleri yaratan O (c.c)’dur. Allah’ın (c.c) ilmi bütün kâinatı kuşatır. Bütün kâinattaki bilgi ve bilim, ilmin ulaşabileceği nihaî zirve dahi, Allah’ın (c.c) ilminden bir katre (damlacık) bile değildir.

SEMİ: Allah (c.c) her şeyi duyar, her şeyi işitir. O’na (c.c) gizli olan bir fısıltı, bir ses, bir iş olamaz. Allah’ın işitmesi kulların işitmesi gibi değildir. Allah’ın hiçbir sıfatı yahut fiili kullarınkine benzemez. O (c.c) her şeye hakkıyla kaadirdir. En uzak yerdeki bir şeyin sesini, fısıltısını duyar. Uzaklığı yakınlığı yaratan da Odur. Ona hiçbirşey uzak yahut gizli değildir.

BASAR: Allah (c.c) her şeyi görür. O’na (c.c) gizli olan hiçbir şey yoktur. Onun görmesi de bizim gibi (haşa) bir göz gibi sınırları olan bir organ yahut benzeri ile değildir. Allah’ın görmesi ne bir vasıtaya, ne bir ışığa muhtaçtır. O karanlık bir denizin dibindeki siyah bir taşın altındaki kara renkli bir balığı da görür, yer altındaki siyah renkli bir karıncayı da.. Allah (c.c) ne ışığa ne bir vasıtaya muhtaç değildir. Karanlık ve Aydınlık dahil olmak üzere onun görmesini hiçbir şey engelleyemez.

İRADE: Allah ne dilerse o olur. O’nun (c.c) “ol” demesi yeter. İradesi her şeyi kuşatır. Dilediğini dilediği şekilde, tarzda ve zamanda yaratmakta O’nu (c.c) engelleyebilecek hiçbir şey yoktur. İstediğini yaratır, istediğini öldürür, dilediğini yapar. Onun dileği sınırlı da değildir. Kâinatta olmuş ve olacak her şey, Allah’ın (c.c) dilemesiyle olmuş ve olacaktır. O’nun (c.c) dilediği muhakkak olur ve dilemediği de muhakkak olmaz.

KUDRET: Allah’ın (c.c) herşeye gücü yeter. Kâdir olan yegane Allah’tır. Sadece ve yalınız Allah (c.c) dilediğini dilediği tarzda yerine getirebilecek kuvvet ve kudrete sahiptir.

KELÂM: Allah’ın yaratılmışlar gibi ağız, harf, ses ve sair şeylere ihtiyacı olmaz, fakat kullarından (peygamberler yahut meleklerinden) diledikleriyle konuşabilir. O’nun (c.c) konuşması yahut kelâmı vahiydir, bizim idrak edip hayal edemeyeceğimiz bir tarzdaki konuşmadır. Allah’ın kelâmı, peygamberlerine bildirdiği vahiyler, onlara verdiği ilâhî kitaplar ve gönderdiği ilhamlar hep Kelâm sıfatının neticesidir.

TEKVİN: Allah’ın (c.c) yaratmasıdır. O (c.c), gördüğümüz yahut görmediğimiz her şeyi yaratandır. Yegane yaratıcı Allah’tır. O’ndan (c.c) başka yaratan yoktur. Yaratmak Allah’a (c.c) mahsustur. O’nun (c.c) yaratmasına hiçbirşey engel olamaz. Ayrıca onun için, göğü yaratmak ile bir sivri sineği yaratmak arasında hiçbir fark yoktur. İradesi neye yönelirse onu yaratır. Yaratan da yok eden de Allah’tır. O (c.c) yoktan var edebilendir.

3 thoughts on “Allah’ın Sıfatları Nelerdir, Kaça Ayrılır ve Kaç Tanedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.