Kategoriler
DİN

40 Hadis Arapcası ve Meali

hadis11

Kırk hadis ile ilgili hadis-i şeriflerden bazıları şöyledir:
([Yazılı halde] Kırk hadis bırakarak vefat eden Cennette arkadaşımdır.) [Deylemi]

(Allahü teâlânın rızası için, helâli ve haramı açıklayan, kırk hadisi ümmetime bildiren, âlim olarak haşr olur.) [Ebu Nuaym]

(Ümmetimin din işlerinde faydalı kırk hadis ezberleyen, âlimlerle haşr olur.) [Taberani]

(Allahü teâlânın kendisine mağfiret etmesi ümidi ile, benden kırk hadis yazana, Allahü teâlâ rahmet edip şehid mertebesi verir.) [İbni Cevzi]

(Ümmetime iletmek üzere kırk hadis ezberleyene şefaat ederim.) [İbni Adiy]

Cennete girmek için birinci şart, doğru iman sahibi olmaktır. İmanın altı esasına inanmak şarttır. Birine bile inanmayan Müslüman olamaz ve Cennete giremez. Bundan sonra haramlardan kaçıp farzları yapmak gerekir. Farz ve haramları hadis-i şeriflerden değil, ehl-i sünnet âlimlerinin açıklamasından öğrenmek lazımdır. Ondan sonra, kendisinin de amel ettiği, haram ve helali bildiren kırk hadisi Ehl-i sünnet âlimlerinin açıklaması ile birlikte yazarak CD’ye kasete falan alarak veya başka yollarla başkalarına ulaştıran kimse Cennete girer. İşte size ulaştıracağımız 40 Hadis-i Şerif:

40 HADİS

 1
 ةحيص 
نلا نيدلا   انلق :    نمل ( ؟ هللا لوسر اي )   لاق :   هباتكلو هلل 
هلوسرلو   مهتماعو نيملسملا ةمئلو         
(Allah Rasûlü) “Din nasihattır/samimiyettir” buyurdu. “Kime Yâ Rasûlallah?” diye sorduk.
O da; “Allah’a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün
müslümanlara” diye cevap verdi.
Müslim, İmân, 95.

 2
قلخلا نسح ملسلا
İslâm, güzel ahlâktır.
Kenzü’l-Ummâl, 3/17, HadisNo: 5225.

 3
سانلا محري ل نم   هللا همحري ل
İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.
Müslim, Fedâil, 66; Tirmizî, Birr, 16.

 4
اورفّ نت لو اورشبو اورسعت لو اورسي
Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.
Buhârî, İlm, 12; Müslim, Cihâd, 6.

 5
ةوبنلا ملك نم سانلا كردأ امم نإ:
تئش ام عنصاف حتست مل اذإ
İnsanların Peygamberlerden öğrenegeldikleri sözlerden biri de: “Utanmadıktan sonra
dilediğini yap!” sözüdür.
Buhârî, Enbiyâ, 54; EbuDâvûd, Edeb, 6.

 6
هلعافَ ك ريخلا ىلع لادلا
Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.
Tirmizî, İlm, 14.

 7
غدلي ل   نيترم رحج نم نمؤملا
Mümin, bir  delikten iki defa sokulmaz.(Mümin, iki defa aynı yanılgıya düşmez)
Buhârî, Edeb, 83; Müslim, Zühd, 63.

 8
اهحمت ةنسحلا ةئـيـسلا عـبتأو تنك امثيـح هللا قتا
نسح قلخب سانلا قلاخو
Nerede olursan ol Allah’a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap
ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran.
Tirmizî, Birr, 55.

 9
هنق 
تي نأ لمع مكدحأ لمع اذإ بحي ىلاعت هللا نإ
Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi  sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur.
Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, 1/275; Beyhakî, fiu’abü’l-Îmân, 4/334.
 10
اهاندأو هللالإ هلإ ل لوق اهلضفأ ةبعش نوعبسو عضب ناميلا 
نامـيلا نم ةبعش ُءايحلاو قيرطلا نع ىذلا ةطامإ
İman, yetmiş küsur derecedir. En üstünü “Lâ ilâhe illallah (Allah’tan başka ilah yoktur)”
sözüdür, en düşük derecesi de rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Haya da
imandandır.
Buhârî, Îmân, 3; Müslim, Îmân, 57, 58.
 11
ر نم أ هناسلبف عـطتسي مل نإف هديب هريغيلف اركنم مكنم ى 
نامـيلا فعضأ كلذو هبلقَ بف عـطتسي مل نإف
Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle
düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun. Bu da imanın en zayıf derecesidir.
 Müslim, Îmân, 78; Ebû Dâvûd, Salât, 248.
 12
رانلا امهسمت ل نانيع :   نيعو هللا ةيشخ نم تكـب نيع
هللا ليبس يف سرحت تتاب
İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz, bir de
gecesini Allah yolunda, nöbet tutarak geçiren göz.
Tirmizî, Fedâilü’l-Cihâd, 12.
 13
رارض لو ررض ل
Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur.
İbn Mâce, Ahkâm, 17; Muvatta’, Akdıye, 31.
 14
هسفْ نل بحي ام هيخل بحي ىتح مكدحأ نمؤي ل
Hiçbiriniz kendisi için istediğini (mü’min) kardeşi için istemedikçe (gerçek) iman etmiş
olamaz.
Buhârî, Îmân, 7; Müslim, Îmân, 71.
 15
ةجاح يف ناك نم هملسي لو هملظي ل ملسملا وخأ ملسملا 
هللا جرف ةبرك ملسم نع جرف نمو هتجاح يف هللا ناك هيخأ 
هرتس املسم رتس نمو ةمايقلا موي برك نم ةبرك اهب هنع 
ةمايقلا موي هللا
Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu (düşmanına) teslim etmez. Kim,
(mümin) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır.  Kim bir müslümanı(n kusurunu) örterse, Allah da Kıyamet günü onu(n kusurunu) örter.
Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr, 58.
 16
اوباحت ىتح اونمؤت لو اونمؤت ىتح ةنجلا نولخدت ل
İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de (gerçek anlamda) iman etmiş
olamazsınız.
Müslim, Îmân, 93; Tirmizî, Sıfâtu’l-Kıyâme, 56.
 17
هديو هناسل نم سانلا ملس نم ملسملا
Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.
Tirmizî, Îmân, 12; Nesâî, Îmân, 8.
 18
اناوخإ هللا دابع اونوكو اوربادت لو اودساحت لو اوضغابت ل
مايا ةثلث قوف هاخأ رجهي نأ ملسمل لحي لو
Birbirinize buğuz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin; ey Allah’ın
kulları, kardeş olun. Bir müslümana, üç günden fazla (din) kardeşi ile dargın durması helal
olmaz.
Buhârî, Edeb, 57, 58.
 19
نإو ةنجلا ىلإ يدهي ربلا نإ و ربلا ىلإ يدهي قدصلا نإ 
يدهي بذكلا نإ و اقً يدص هللا دنع بتكي ىتح قدصيل لجرلا 
بذكـيل لجرلا نإ و رانلا ىلإ يدهي روجفُ لا نإ و روجفُ لا ىلإ 
اباذك هللا دنع بتكي ىتح
Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye
söyleye Allah katında sıddîk (doğru sözlü) diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de
cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzâb (çok yalancı) diye
yazılır.             
Buhârî, Edeb, 69; Müslim, Birr, 103, 104.
 20
هفَ لختف ةدعوم هدعت لو هحزامت لو كاخأ رامت ل
(Mümin) kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine
getirmeyeceğin bir söz verme.
Tirmizî, Birr, 58.
 21
كيهن و فورعملاب كرمأو ةقدص كل كيخأ هجو يف كمسبت 
كل للضلا ضرأ يف لجرلا كداشرإو ةقدص ركنملا نع 
كل قيرطلا نع مظعلاو كوشلاو رجحلا كتطامإو ةقدص 
ةقدص (Mümin) kardeşine tebessüm etmen sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman
sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır. Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırıp atman da senin için sadakadır.
Tirmizî, Birr, 36.
 22
ىلإ رظني نكـلو مكلاومأو مكروص ىلإ رظني ل هللا نإ 
مكلامعأو مكبولق
Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize
bakar.
Müslim, Birr, 33; ‹bn Mâce, Zühd, 9;
Ahmed b. Hanbel, 2/285, 539.
 23
طخس يف برلا طخسو دلاوـلا ىضر يف برلا ىضر 
دلاوـلا
Allah’ın rızası, anne ve babanın rızasındadır.
Allah’ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir.
Tirmizî, Birr, 3.
 24
نهيف كش ل نهل باجتسي تاوعد ثلث:
هدلول دلاولا ةوعدو ، رفاسملا ةوعدو ،مولظملا ةوعد
Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir:
Mazlumun duası, yolcunun duası ve babanın evladına duası.
İbn Mâce, Dua, 11.
 25
نسح بدأ نم لضفأ لحن نم ادلو دلاو لحن ام
Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir
hediye veremez.
Tirmizî, Birr, 33.
 26
    مهئاسنل مكرايخ مكرايخ
Sizin en hayırlılarınız, hanımlarına karşı en iyi davrananlarınızdır.
Tirmizî, Radâ’, 11; ‹bn Mâce, Nikâh, 50.
 27
انريبك رقويو انريغص محري مل نم انم سيل
Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı
göstermeyen bizden değildir.
Tirmizî, Birr, 15; Ebû Dâvûd, Edeb, 66.
 28
راشأو ةنجلا يف نيتاهك وه و انأ هريغل وأ هل ميتيلا لفاك 
ىطسولاو ةبابسلاب
Peygamberimiz işaret parmağı ve orta parmağıyla işaret ederek: “Gerek kendisine ve gerekse
başkasına ait herhangi bir yetimi görüp gözetmeyi üzerine alan kimse ile ben, cennette işte
böyle yanyanayız” buyurmuştur.
Buhârî, Talâk, 25, Edeb, 24; Müslim, Zühd, 42.

 29
عبسلا اوبنتجا   نه امو هلل لوسر اي اولاق تاقَ بوملا  
لاق :   هللا مرح يتلا سفْ نلا لتق و رحسلاو هللاب كرشلا 
يلوتلاو ميتيلا لام لكأو ابرلا لكأو قحلاب لإ   موي 
تانمؤملا تلفاغلا تانصحملا فذقو فحزلا
(İnsanı) helâk eden şu yedi şeyden kaçının. Onlar nelerdir ya Resulullah dediler. Bunun
üzerine: Allah’a şirk koşmak, sihir, Allah’ın haram kıldığı cana kıymak, faiz yemek, yetim
malı yemek, savaştan kaçmak, suçsuz ve namuslu mümin kadınlara iftirada bulunmak
buyurdu.
Buhârî, Vasâyâ, 23, Tıbb, 48; Müslim, Îmân, 144.
 30
ناك نمو هراج ذؤي لف رخلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم 
هللاب نمؤي ناك نمو هفَ يض مركيلف رخلا مويلاو هللاب نمؤي 
تمصيل وأ اريخ لقُ يلف رخلا مويلاو
Allah’a ve ahiret gününe imân eden kimse, komşusuna eziyet etmesin. Allah’a ve ahiret
gününe imân eden misafirine ikramda bulunsun. Allah’a ve ahiret gününe imân eden kimse,
ya hayır söylesin veya sussun.
Buhârî, Edeb, 31, 85; Müslim, Îmân, 74, 75.
 31
هثر 
ويس هنأ تننظ ىتح راجلاب ينيصوي ليربج لاز ام
Cebrâil bana komşu hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki;
ben (Allah Teâlâ) komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim.
Buhârî, Edeb, 28; Müslim, Birr, 140, 141.
 32
هللا ليبس يف دهاجملاك نيكسملاو ةلمرلا ىلع يعاسلا
راهنلا مئاصلا ليللا مئاقَ لا وأ
Dul ve fakirlere yardım eden kimse, Allah yolunda cihad eden
veya gündüzleri (nafile) oruç tutup, gecelerini (nafile) ibadetle
geçiren kimse gibidir.
Buhârî, Nafakât, 1; Müslim, Zühd, 41;
Tirmizî, Birr, 44; Nesâî, Zekât, 78.
 33
نوباوتلا نيئاطخلا ريخو ٌءاطخ مدآ نبا لك
Her insan hata eder.
Hata işleyenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir.
Tirmizî, Kıyâme, 49; İbn Mâce, Zühd, 30.

 34
دحل كاذ سيلو ريخ هلك هرمأ نإ نمؤملا رمل ابجع   لإ  

نمؤملل :   هتباصأ نإو هل اريخ ناكـف ركـش ُءارس هتباصأ نإ 
هل اريخ ناكـف ربص ُءارض Mü’minin başka hiç kimsede bulunmayan ilginç bir hali vardır; O’nun her işi hayırdır. Eğerbir genişliğe (nimete) kavuşursa şükreder ve bu onun için bir hayır olur. Eğer bir  darlığa (musibete) uğrarsa sabreder ve bu da onun için bir hayır olur.  Müslim, Zühd, 64; Dârim”, Rikâk, 61.
 35
انم سيلف انـشغ نم
Bizi aldatan bizden değildir.
Müslim, Îmân, 164.
 36
مامن ةنجلا لخدي ل
Söz taşıyanlar (cezalarını çekmeden ya da affedilmedikçe) 
cennete giremezler.
Müslim, Îmân, 168; Tirmizî, Birr, 79.
 37
فجي نأ لبق هرجأ ريجلا اوطعأ   هقرع
İşçiye ücretini, (alnının) teri kurumadan veriniz.
İbn Mâce, Ruhûn, 4.
 38
هنم لكأـيف اعرز عرز 
ي وأ اسرغ سرغي ملسم نم ام
ةقدص هب هل ناك لإ ةميهب وأ ناسنإ وأ ريط
Bir müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler,
o müslüman için birer sadakadır.
Buhârî, Edeb, 27; Müslim, Müsâkât, 7, 10.
 39
هلك دسجلا حلص تحلص اذإ ةغضم دسجلا يف نإ
  بلقَ لا يهو لأ هلك دسجلا دسف تدسف اذإو
İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün
vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.
Buhârî, Îmân, 39; Müslim, Müsâkât, 107.
 40
اودأو مكرهش اوموصو مكـسمخ اولصو مكـبر هللا اوقُ تا 
مكـبر ةنج اولخدت مكرمأاذ اوعيطأو مكلاومأ ةاكز
Rabbinize karşı gelmekten sakının, beş vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun,
mallarınızın zekatını verin, yöneticilerinize itaat edin. (Böylelikle) Rabbinizin cennetine
girersiniz.
Tirmizî, Cum’a, 80.

Bu Hadis-i Şerifleri bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Kategoriler
DİN

Binlerce Hadisin Deposu Kütüb-ü Sitte

hadisi_serifNe mutlu O’nun yaşantısını kendisine rehber edinene, ne güzeldir O’nun söylediklerini yerine getirene. O ki yeryüzünün Efendisi Muhammed Mustafa’dır yüreklere. Ey bu yazıyı okuyan nefsin sahibi, unutma özellikle kötülüklerin doruğa çıktığı bu çağda hepimizin yapması gereken şey, elimizden geldiği kadar bu Ümmetin Efendisinin yaşantısını ve mübarek sözlerini olabildiğince  insanlara ulaştırmak, bildirmek ve yansıtmaktır. İşte bu yazının amacı da Resulullah’ın binlerce hadisini barındıran Kütüb-ü Sitte’yi insanlarımıza, kardeşlerimize ulaştırmak, istifade etmelerini ve yaşantılarına yansıtmalarını sağlamaktır. Bu eşsiz eserin içindeki hadisler konu başlıklarına göre düzenlenmiştir. Bu yüzden herhangi bir konuyla ilgili hadislere ulaşmak son derece basite indirgenmiştir. Yapmanız gereken tek şey aşağıdaki linke tıklayıp “ÇALIŞTIR” demek veya  bu dosyayı bilgisayarınıza kaydetmek ve çalıştırmak. Sonrasında ise karşınızda eşsiz bir derya olacaktır. Hayatınıza yansızmanız dileğiyle…

 

Kütüb-ü Sitte’yi indirmek için buraya tıklayınız. 

 

Kütüb-ü Sitte’de yer alan konu başlıkları:

Abdest
Af ve mağfiret
Alçak Gönüllü Olma
Alemin Yaratılışı
Alım-Satım
Allah Korkusuyla Ağlamak
Allah in Sıfatları
Ariyet
Arkadaş
Ashabın Faziletleri
Av

Bazı Amel Ve Sözlerin Fazileti
Bazı Mekanların Fazileti
Bazı Peygamberlerin Fazileti
Bazı Yerlerinin Zemmedilmesi
Bazı Zamanların Fazileti
Bedir, Akabeye Katılanlarin Fazileti
Bina
Borç ve Ödeme Adabi

Cennet ve Cehennem
Cidal ve mira
Cihad
Cimrilik

Dava (Kaza)ve Hüküm
Dilin Afetleri
Diyetler
Dua

Ecel ve Emel
Ehli Beytin Faziletleri
Ensarın Faziletleri
Erkeğin Hanımı Üzerindeki Haklari

Feraiz ve Mevaris (Miraslar)
Fitneler, Hevalar ve İhtilaflar

Gadab (Öfke)
Gadr (Vefasızlık)
Gasb
Gazveler
Giybet ve Nemime
Gusül
Günahları Hatırlamak

Hac ve Umre
Hased
Hastalık,Ölüm ve Musibetlerin
Faziletleri
Haya
Hayz
Hediye
Hırs
Hibe
Hicretler
Hidane
Hikmet

Hilafet ve İmamet
Hudud
Hul
Huy

İçecekler
İddet ve İstibra
İflas
İhyaul Mevat
İla
İlim
İman ve İslam
İsim ve Künye
İslam Ümmetinin Faziletleri
İtikaf
İyilik Ebeveyne

Kader
Kadının Koca Üzerindeki Hakki
Kadının Yolculuğu
Kanaat
Kaplarla İlgili Hadisler
Kasame
Katl
Kebair
Kesb(Kazanç)
Kesimler
Kisas
Kıskançlık
Kıssalar
Kıyamet ve Kıyametle İlgili Meseleler
Kibir ve Ucub
Kişiyi İyi Sıfatlarıyla Anma
Kitabuzzikr
Korku
Kuran Ve Sünnete Sarılma
Kuran i Kerim Okumanın Sevabı

Lanetleme ve Sövme
Lian (Lanetlesmek)
Libas (Elbise)
Lukata (Buluntular)

Medh (Ovgu)
Mehir
Mescidler
Mevizeler
Misafirlik
Mizah ve Şakalaşma
Mudarebe (Dogusme)
Muhtelif Cematlerin Faziletleri
Musiki ve Eğlence
Müsabaka ve Atıcılık
Müzaraa (Zirai Ortaklık)
Namaz
Nasihat ve Mesveret
Nefs
Nezr (Adak)

Nifak
Nikah
Niyet ve İhlas

Oruç
Oyun ve Eğlence
Ölüm
Ölümü Hatırlamak

Rahmet
Rehin- Rehineler
Resulullah ın Ailesi
Rifk
Rukiye ve Muskalar
Rüya Tabirleri

Sabır
Sadaka ve Nafaka
Sahabe Dışında Bazı Kimselerin Fazileti
Sehavet ve Kerem
Sidk (doğruluk)
Sila i Rahim (ziyaret)
Sihir ve Kehanet
Sohbet
Sual
Şiir
Şirket

Taharet
Talak
Tefsir, Kur a nin Fazileti
Teşekkür
Tevbe
Tevekkül ve Yakin
Teyemmüm
Tıb

Uğursuzluk ve Fal
Umra ve Rukba
Uyuma ve Uyanma Adabı
Ümmü Zer Hadisi

Vaad
Vakıf
Vasiyet
Vekalet
Vera ve Takva

Yalan
Yemin
Yeryüzünde Faziletli Yerler
Yıldızlar
Yiyecekler
Yolculuk

Zekat
Zihar
Zinet
Zühd ve Fakr