Kategoriler
BİYOGRAFİ Genel Kültür TARİH

Karun Kimdir? Karun’un Hayatı, Yaptıkları ve Karun’un Hazinesi

Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’de birçok kıssadan ve yaşanmış hayattan bahsedilir. Bundan amaç, önceki insanların yaptıklarına bakıp, kendimize dersler çıkarmak ve hayatımızı ona göre bir düzene sokup, Allah’ın bizden istediği gibi bir kul olmaktır. Kuran’da anlatılan kişilerden biriside Karun denilen döneminin en zengin kişisidir. Bakın günümüze kadar KARUN’UN HAZİNESİ diye bir tabirin gelmesine neden olan kişi ve hayatı;

Musa Aleyhisselamın ümmetinden ve akrabalarından olduğu halde, zenginliği yüzünden kibirlenip, Musa Aleyhisselama karşı çıktığı için yerin dibine batan kimse. Babasının ismi Yasher idi. Önceleri fakir ve güzel huyluydu. Tevrat’ı güzel okurdu. Hazret-i Musa buna dua etti ve kimya ilmini öğretti.

Karun, hazret-i Musa’ya iman etmeden önce İsrailoğullarının başında Mısır Firavun’unun temsilcisiydi. İdaresi altında bulunanlara zulüm ve eziyet ederdi. Musa Aleyhisselama inandıktan sonra, kendisini ilim ve ibadete verdi. Ondan pek çok şeyler öğrendi. Hazret-i Musa ve kardeşi hazret-i Harun’dan sonra, İsrailoğullarının en bilgilisiydi. Tevrat’ı ezbere bilir ve çok güzel okurdu. Şeytanın vesvesesine kapılıp ibadeti terk etti.

Dünya malı toplamaya başladı ve gittikçe hırsı arttı ve çok mal toplamak gayretine düştü. Musa Aleyhisselamdan kimya ilmini öğrenmiş ve hayır duasına kavuşmuştu. Kavuştuğu bu nimetlerin kıymetini takdir edemedi. Bildiklerini dünya malı toplamak için kullandı. İnsanlara hizmet etmeyi hiç aklına getirmedi. Zenginliği ile dillere destan olup, darb-ı mesellere geçti. “Karun gibi zengin.” sözü, onun sahip olduğu mal sebebi ile ortaya çıktı. Mallarını hazinelere doldurdu. Hazinelerinin anahtarlarını, kırk katır taşırdı.

Karun zengin olunca, fakirliğindeki iyi, güzel hasletleri kaybetti. Taşkınlık yaptı ve haddi ziyadesiyle aştı. Böylece zulüm ve haksızlık yapmaya başladı. Ziynetlerle süslü elbiselerle dışarı çıkar, göğsü ilerde, salınarak kibirle yürür ve elbiseleri yerlerde sürünürdü. Nitekim Kasas suresinin 79. ayet-i kerimesinde mealen; “Karun, ziynet ve ihtişamı içinde kavminin karşısına çıktı.” buyrularak, onun bu hali haber verildi. Sonradan gördüğü için, eyeri altından beyaz bir ata biner, iki yanına, süslü elbiseler ve ziynetlerle donatılmış yüzlerce köle ve cariyeler alır, halka gösteriş yapardı. Bunun da ötesinde İsrailoğullarına ve Musa Aleyhisselama karşı kibirlenir, işlerine karışarak muvaffak olmamaları için çalışırdı. Fakirleri aşağı görür, mal ve mülkünün çok fazla olmasına rağmen, cimriliğinden kıyıp birazını bile onlara veremezdi. Nasihat edenleri, hiç dinlemezdi. Hatta, duası ve öğrettiği ilim sayesinde, mal ve mülke kavuşmasına vesile olan hazret-i Musa’nın sözünün bile, İsrailoğulları tarafından dinlenmesine tahammül edemez oldu.

Karun’un yaptıkları ve Müslümanların ona nasihatleri, Kur’an-ı kerimde mealen şöyle beyan buyruldu:

Karun, Musa’nın (Aleyhisselam) kavmindendi. Fakat o, onlara (İsrailoğullarına, mal sebebi ile zulüm ve kötülükte bulunup, hazret-i Musa’ya muhalefet ederek ona) karşı azgınlık etmişti. Biz ona, anahtarlarını taşımak bile, güçlü kuvvetli bir cemaate ağır gelen hazineler verdik. O vakit kavmi (nden iman edenler) ona şöyle dediler: (Ey Karun!) Dünya malı ile şımarma! Çünkü Allah’u teala dünya malı ile şımaranları sevmez. Allah’u tealanın sana verdiği zenginlik ve servet ile, ahiret yurdunu (yani Cenneti) iste! Allah’u tealanın sana ihsan ettiği gibi, sen de O’nun kullarına (mal ile) ihsan et. (Dünyadan da nasibini unutma.) Yeryüzünde fesat arama, isteme. Çünkü Allah’u teala, fesat çıkaranları sevmez. (Kasas suresi: 76-77)

Karun, müminlerin yaptığı bu nasihatleri kabul etmedi. Şımarıklığının yanında, Allah’u tealanın kendisine verdiği nimetlere nankörlüğünü git gide arttırdı. O dereceye geldi ki, utanmadan nimeti kendinden bildi ve ayet-i kerimede mealen şöyle dediği bildirildi: “Bu servet, bana ancak bende olan ilim mukabilinde verilmiştir, dedi.” Ayet-i kerimenin devamında Allah’u teala, mealen; “O (madem ki alimdi), kendisinden önce geçen asırlardaki nesillerden kuvvetçe ondan daha üstün, cemiyetçe (malca, yahut cemaatçe, sayıca) daha çok olan kimseleri, Allah’u tealanın hakikaten helak etmiş olduğunu bilmedi mi? (Kıyamette) mücrimlerden günahları sorulmaz.” buyurdu. (Kasas suresi: 78)

Karun, ziynet ve ihtişamı içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzu edenler; “Ne olurdu, Karun’a verilen (servet) gibi, bizim de olsaydı. O, hakikaten büyük nasip sahibidir” dediler. Kendilerine (berekete ve ahiret hallerine dair) ilim verilenler de; “Yazıklar olsun size! İman edip, salih amel işleyenlere Allah’u tealanın verdiği sevap, (Karun’un malından ve dünyadan) daha hayırlıdır. Bu sevaba ancak günahlardan sakınıp, taate sabredenler kavuşur” dediler. (Kasas suresi: 79-80)

Karun, Musa Aleyhisselama muhalefette daha da ileri gidip, altından bina yaptı. İsrailoğullarını yanına çekmeye çalıştı. Onlardan bir kısmı, ona iltifat etmeye, ziyafetlerine gitmeye, sözlerine kanmaya başladı. Şatafat ve malına imrenip, onun gibi zengin olma hülyalarına düşenler oldu. Hatta bazıları emrine girerek, dediğinden çıkmaz oldu.

Musa Aleyhisselam ona nasihat ederek, yaptıklarına son vermesini istedi. Allah’u tealadan zekat emri gelinceye kadar bu hal böyle devam etti. Allah’u teala, müminlere zekatı farz kılınca, Musa Aleyhisselam, Karun’a vereceği zekatın miktarını söyledi. Fakat Karun eve dönüp, mal ve parasını hesap edince, vereceğini çok buldu. İsrailoğullarından, kendisi gibi olanları etrafına toplayıp, Musa Aleyhisselama karşı çıkardı.

Bir fahişeye bol, para ve mal vad ederek Musa Aleyhisselamın kendisiyle zina ettiğini söylemesini istedi. Ertesi gün, Karun, İsrailoğullarını topladı. Sonra Musa Aleyhisselama geldi. İsrailoğulları toplandı, seni beklerler, Allah’u tealanın emir ve yasaklarını, dinlerinin esaslarını, şeriatlerinin hükümlerini onlara bildir.” dedi. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam, onların yanına gitti. Anlatmaya başladı. “Hırsızlık yapanın, elini keseriz; iftira edene, seksen sopa vururuz; zina eden bekar kimseye, yüz sopa vururuz; evli olan kimse zina ederse, ölünceye kadar onu taşlarız.” buyurdu. Karun; “Ya bu işi sen yapmış olursan?” dedi. Musa Aleyhisselam; “Ben de yapsam durum aynıdır!” buyurdu. Karun; “İsrailoğulları, senin filan kadınla düşüp kalktığını söylüyorlar.” dedi. “Ben mi?” buyurdu. “Evet!” dedi. “Onu çağırın bakalım ne diyor? Şahitlik ederse, yahut itiraf ederse, dediği gibidir.” buyurdu. Çağırdılar. Gelince, Musa Aleyhisselam ona; “Ey kadın! Ben sana, bunların dediği gibi bir şey yaptım mı?” buyurdu. Sonra peygamberlik nuru ile ona bakıp; “Musa’ya ve İsrailoğullarına denizi yarıp yol yapan ve Musa’ya Tevrat’ı indiren Allah’u teala hakkı için doğru söyle.” dedi. Allah için doğruyu söylemesine yemin verince, Allah’u teala kadına tevfik ve yardım verdi. Kadın kendi kendine; “Bugün tövbe ile söze başlamam, Allah’ın peygamberine eziyet etmemden iyidir.” diye düşündü ve; “Hayır, onlar yalan söylüyorlar. Ama Karun bana, benimle zina ettiğin iftirasını söylemem için çok para verdi.” dedi. Bu sözleri söyleyince, Karun şaşırdı, ne yapacağını bilemedi. Orada bulunanları bir müddet sessizlik kapladı. Musa Aleyhisselam hemen secdeye kapandı, ağlayarak; “Ya Rabbi! Senin düşmanın bana eziyet etti, beni rezil ve rüsva etmek isteyip, çirkin bir fiille suçladı. Ey Allah’ım, onun cezasını ver.” diyordu. Allah’u teala, hazret-i Musa’ya başını secdeden kaldırmasını emir buyurdu. Yere de, Musa Aleyhisselamın isteğine uymasını emretti. Musa Aleyhisselam; “Ey İsrailoğulları! Allah’u teala beni Firavun’a gönderdiği gibi, Karun’a da gönderdi. Ona uyan onunla kalsın, benimle olan ondan ayrılsın.” buyurdu. İki kişi hariç hepsi Karun’dan ayrıldı. Sonra Musa Aleyhisselam; “Ey toprak! Onları yut!” buyurdu. Dizlerine kadar yuttu. “Ey toprak onları yut!” buyurdu ve bellerine kadar yuttu. Sonra; “Ey toprak onları yut!” buyurdu. Boyunlarına kadar yuttu. Sonra; “Ey toprak onları yut!” buyurdu. Toprak onları içine alıp, kapandı. Böylece yerin dibine geçtiler. Karun ve arkadaşlarından hiçbir eser kalmadı.

Allah’u teala, Karun’u ve iki arkadaşını yere geçirince, İsrailoğulları, kendi aralarında fısıldaşıp; “Musa Aleyhisselam, Karun’un evini, mal ve hazinelerini elde etmek için ona beddua etti.” dediler. Musa Aleyhisselam, bunun üzerine Allah’u tealaya dua edip, evini, malını ve hazinelerini de yere geçirmesini istedi. Bunun üzerine, Hak tealanın emriyle Karun’un sarayı, mal ve hazineleri de yerin dibine geçti. Nitekim Allah’u teala, Kasas suresi 81. ayetinde mealen; “Nihayet biz onu (Karun’u) ve sarayını yere geçiriverdik. Artık Allah’u tealanın azabından onu kurtarmaya yardım edecek hiçbir cemaati da yoktu. Kendisi de o azabı men etmeye kadir değildi.” buyurdu.

Karun helak olunca, Musa Aleyhisselamın nasihat edip, Allah’u tealanın azabıyla korkuttuğu müminler, Allah’u tealaya hamd ettiler. Önceden Karun’un malını, saltanatını ve yaşayışını temenni edenler, pişman oldular. Allah’u teala bunu bildirerek, aynı surenin 82. ayetinde mealen; “Dün onun mal ve saltanatını temenni edenler; Vay, demek ki, Allah’u teala dilediği kimsenin rızkını genişletiyor ve daraltıyor. Eğer Allah’u teala bize lutf etmeseydi, bizi de yere batırmıştı. Vay, demek hakikat şu ki, kafirler asla kurtulmayacak, demeye başladılar.” buyurdu.

Allah’u teala, peygamberi, Musa Aleyhisselamı ve müminleri her bela ve sıkıntıdan kurtardı. Düşmanları olan Firavun’u, Haman’ı ve Karun’u helak eyledi. Nitekim Ankebut suresi 39. ayet-i kerimesinde mealen; “Karun’u Fir’avn’ı ve (onun veziri) Haman’ı da helak ettik. Gerçekten Musa (Aleyhisselam), onlara apaçık delillerle gelmişti de, onlar yeryüzünde kibirlenip baş kaldırmışlardı (iman etmemişlerdi). Azabımız onlara ulaşıp kurtulamadılar.” buyurdu.

Kategoriler
GÜNCEL

2010 Yeni Memur Maaşları Zamları,Zam Sonrası Maaşlar

Bakanlar Kurulunun yüzde 0,115’lik enflasyon farkı ve yüzde 2,5’luk Ocak ayı zammı çerçevesinde yeniden belirlediği memur maaş katsayıları, aile ve çocuk yardımı ile birlikte memur maaşlarını 36 lira ile 121 lira arasında artıracak.

AA muhabirinin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, bu yılın ilk yarısı için memur maaş katsayısının 0,057383, taban aylık katsayısının 0,76293, yan ödeme katsayısının da 0,01819 şeklinde belirlenmesi, memur maaşlarına yüzde 2,62 oranında zam getirecek.

Yeni katsayılarla aile yardımı 83,88 liradan 86,07 liraya, çocuk yardımı da 2 çocuk için 41,94 liradan 43,03 liraya yükselecek.

Bu arada asgari ücretin 693 liradan 729 liraya çıkması da, memurların asgari geçim indirimi rakamlarını değiştirecek. Buna göre, evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuğu bulunan bir devlet memurunun 2009’da 25,98 lira olan asgari geçim indirimi tutarı, bu yıl 27,34 lira olarak uygulanacak.

Aile ve çocuk yardımı ile asgari geçim indirimindeki iyileşmeler de dahil edildiğinde, memur maaşlarındaki artış yüzde 2,66 ile yüzde 2,95 arasında değişecek.

 

ZAMLI MAAŞLAR KİME NE GETİRİYOR?

Yeni katsayılar, aile ve 2 çocuk yardımı ile asgari geçim indirimi dahil hizmetli maaşına 36 lira, müsteşar maaşına ise 121 lira zam olarak yansıyacak.

Yeni katsayılar ve asgari geçim indirimi ile 13’ün 3’ünden aylık alan bir hizmetli maaşı 1.218 liradan 1.254 liraya, 9’un 2’sindeki bir memurun maaşı da 1.254 liradan 1.291 liraya yükselecek.

9’un 2’sindeki bir öğretmenin daha önce 1.453 lira olan aylık maaşı 1.496 liraya, 7’nin 1’indeki kaymakam maaşı 2.702 liradan 2.776 liraya, 9’un 3’ündeki polis memuru maaşı 1.934 liradan 1.988 liraya, 7’nin 1’indeki doktor maaşı da 1.870 liradan 1.923 liraya çıkacak.

Yeni katsayılarla Aralık ayında 4.153 lira maaş alan bir Genel Müdürün eline bu ay 4.264 lira, 4.546 lira maaş alan bir Müsteşarın eline de 4.667 lira geçecek.

SÖZLEŞMELİ VE MEMUR EMEKLİ MAAŞLARINA DA YÜZDE 2,62 ZAM

Bu arada enflasyon farkı ve yüzde 2,5’luk Ocak zammı, sözleşmeli ve memur emekli maaşlarına da aynen yansıyacak.Sözleşmeli ücret tavanları yüzde 2,62 oranında artarken, memur emekli maaşları da yeni katsayılara göre yeniden belirlenecek.

Zamlı maaşlar 1 Ocak’tan geçerli olacak. Memur ve sözleşmeliler 15 Ocak Cuma günü zamlı maaş alırken, kendilerine 14 günlük de zam farkı verilecek.Memur emeklilerinin zam farkları da Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının belirleyeceği bir tarihte kendilerine ödenecek.

ZAMLI MAAŞLAR

Yeni katsayıların ardından evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuğu bulunan devlet memurlarının aile ve çocuk yardımı ile buna göre hesaplanan asgari geçim indirimi dahil eski ve yeni maaşları şöyle:

Not: 2009 Aralık maaşlarına 83,88 lira aile yardımı, 41,94 lira (2 çocuk için) çocuk yardımı, 25,98 lira asgari geçim indirimi dahildir. 2010 Ocak maaşlarına ise 86,07 lira aile yardımı, 43,03 lira (2 çocuk için) çocuk yardımı, 27,34 lira asgari geçim indirimi dahil edilmişti.

Makam tazminatından yararlananlar hariç, bölge ve il müdürleri, müftü, daire başkanı ve yardımcıları ile diğer bazı memurlara 15 Ocak’tan geçerli olmak üzere 212 lira ile 254 lira arasında ek ödeme zammı geldi.
Bakanlar Kurulu’nun bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan maaş düzenlemeleri, bir grup memurun ek ödeme tutarlarını da yükseltti.

TEKNİK KÖKENLİ OLMAYANLARA ZAM

Ek ödeme düzenlemesi, kamu sendikalarıyla 2009 yılında yapılan toplu görüşmelerde sağlanan uzlaşma çerçevesinde gerçekleştirildi. Toplu görüşmede, taraflar, “Aynı unvanlı teknik kökenli yöneticiler (müdür yardımcısı ve daha üst görevler) ile teknik kökenli olmayan yöneticiler arasındaki ek ödeme farklılıklarının giderilmesi” konusunda anlaşmaya varmıştı.
Toplu görüşme masasına getirilen düzenlemede, ek ödeme oranı, mühendis, mimar, veteriner, bölge plancısı ve şehir plancısı kadrolarında görev yapıp, müdür ve üstü idari görevlere atanan yöneticiler için yüzde 100 olarak uygulanıyordu. Söz konusu oran, diğer bazı unvanlar için yüzde 51 ile 53 arasında belirlenmişti.

KİMLER ZAM ALACAK?

Bakanlar Kurulu, toplu görüşmede varılan uzlaşma çerçevesinde ek ödemede köken ayrımına son verdi. Yeni düzenlemede, müdür yardımcısı ve daha üst görevlerde bulunan yöneticilerin köken ayrımına bakılmaksızın aynı oranda ek ödeme almalarına imkan tanındı.

Bu çerçevede, makam tazminatından yararlananlar hariç olmak üzere, bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı, il müdürü, il müdür yardımcısı, il müftüsü, il müftü yardımcısı, daire başkanı, daire başkan yardımcısı, başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, savunma sekreteri, fakülte sekreteri, enstitü sekreteri, yüksekokul sekreteri, ilçe müftüsü, müdür ve müdür yardımcısı kadrolarında bulunanların ek ödeme oranı, yüzde 53’ten yüzde 100’e çıkarıldı.

Buna göre, bu gruptaki memurların Aralık ayında 287 lira olan ek ödeme tutarı, 15 Ocak’ta 541 liraya yükselecek.

Adalet Hizmetleri tazminatından yararlanan müdür ve müdür yardımcılarının ek ödeme oranı da, yeni düzenlemede yüzde 51’den yüzde 90’a çıkarıldı. Bu şekilde bu gruptaki kamu görevlilerine de 15 Ocak’tan itibaren 278 lira yerine 490 lira ek ödeme verilmeye başlanacak.
milliyet.com.tr

Kategoriler
GÜNCEL

Tüm Sigaraların Yeni Zamlı Fiyatları Listesi 2010

Hükümetin yeni yılın hemen başında yaptığı şok zamlardan sonra bu sefer de sigara tiryakilerini üzecek zam haberi geldi. Yeni zamlı sigara fiyatları aşağıdadır :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESKİ FİYAT (TL)   YENİ FİYAT (TL)
Marlboro Uzun 5.75 7.00
Marlboro Kısa 5.50 7.00
Parliament Reserve 6.50 7.50
Parliament Uzun Kutu 6.00 7.50
Parliament Super Slims 6.00 7.50
Parliament Uzun Paket 5.75 7.25
Parliament Kısa Kutu 5.75 7.25
Muratti 4.30 5.50
Chesterfield 4.50 6.00
L&M Uzun Paket 4.25 5.25
L&M Slims 4.25 5.25
L&M Kısa Kutu 4.00 5.25
L&M Mark Kısa Kutu 3.75 5.25
Lark Uzun Paket 3.50 4.50
Lark Kısa Kutu 3.50 4.50
Lark Blue 3.50 4.50
Lark Slims 3.50 4.50
Bond Street Uzun Paket 3.50 4.50
Bond Street Kısa Kutu 3.50 4.50
Lider Uzun Paket 3.25 4.25
Lider Kısa Kutu 3.25 4.25

 Not: Son açıklamayla Marlboro Uzun eski fiyatı 5.75 TL’ye , Marlboro Kısa ise 5.50 TL’ye inmiştir.

BAT Türkiye ürünlerindeki yeni fiyatları açıkladı. 
BAT Türkiye tarafından yapılan yazılı açıklamada, özel tüketim vergisinde yapılan artış sebebiyle ürünlerinde bugünden itibaren geçerli olmak üzere fiyat artışına gidildiği duyuruldu. 
 

BAT TÜRKİYE’NİN ZAM ORANLARI VE YENİ FİYATLAR

 

ÜRÜN ESKİ FİYAT (TL) YENİ FİYAT (TL)
Dunhill  5.75 7.25
Vogue 6.50 7.50
Kent 5.50 7.00
Kent Black / Titanium 5.75 7.00
Pall Mall Silver / Black 4.00 5.25
Pall Mall Kısa 3.75 5.00
Pall Mall Superslims 4.25 5.50
Viceroy Kısa / Uzun 3.50 4.50
Tekel 2000 Uzun 4.75 5.90
Tekel 2000 Kısa 4.30 5.50
Tekel 2000 Blue Kısa Box 3.50 4.50
Tekel 2001 Turkuvaz Kısa/Uzun 3.50 4.50
Tekel 2001 Uzun / Kısa Box 3.60 4.50
Tekel 2001 Kısa 3.25 4.25
Samsun 216 Kısa Box 3.50 4.50
Samsun 216 Kısa 3.25 4.25
Samsun / Maltepe Uzun 3.20 4.20
Samsun / Maltepe Kısa Box 3.20 4.20
Bahar 3.20 4.20
Meltem 3.40 4.40
Y.Harman / Maltepe Gold 3.40 4.40

 

JT International (JTI) Fiyat Listesi
 
ESKİ FİYAT (TL) YENİ FİYAT(TL)
Salem (Kısa) 5,50 7,00
Salem (Uzun) 5,75 7,00
Glamour 5,50 7,00
Winston Premier 5,50 7,00
CAMEL natural flavor 5,50 7,00
CAMEL 5,00 6,00
Winston (Kısa) 4,30 5,00
Winston (Uzun) 4,40 5,00
Winston Superslims 4,40 5,00
Memphis 3,75 4,50
Monte Carlo (Kısa) 3,50 4,50
Monte Carlo (Uzun) 3,50 4,50
Monte Carlo Slims 3,50 4,50
More (Kısa) 3,50 4,25
More (Uzun) 3,50 4,25
Anadolu (Kısa) 3,25 4,00
Anadolu (Uzun) 3,25 4,00
LD (Kısa) 3,25 4,00
LD (Uzun) 3,25 4,00

Kategoriler
ARABA GÜNCEL

2010 Yılı Araç, Araba, Otomobil Kasko Değeri, Ücreti Ne Kadar Hesaplama, Sorgulama, Öğrenme

Aracınızın 2010 kasko değerlerinizi öğrenmek için öncelikle Motorlu Taşıtlar Vergi Dairesi’nin sitesine giriyoruz. Buradan siteye ulaşabilirsiniz.Siteye girince şu ekranla karşılaşıyoruz. 

 

  

Siteye girdikten sonra karşınıza gelen ekranda Kasko Değerleri seçeneğine basıyoruz.    Buradan ayrıca şu işlemleri yapabilirsiniz.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama

Kasko Değerleri

Motorlu Taşıt Sorgulaması ve Kredi Kartı ile Borç Ödeme

MTV Ödeme Noktası Bankalar

 Kasko sorgulama ekranından kasko yılını ve aracınızın markasını seçiyorsunuz.Sonra Sonuçlar düğmesine basarak sonucu öğrenebilirsiniz. 

 

  

  

  

  

  

  

  

Dikkat: Gelen sonuç ekranında arabanızın modelini daha dolay bulmak için CTRL+F (Ctrl tuşuna basılı tutup F’ye basıp)  tuşlarına basarak ya da Düzen menüsünden Bul komutunu vererek arabanızın modelini daha kolay bulabilirsiniz. 

 NOT :  Sitede henüz 2009 bilgileri bulunmaktadır.Yakın zamanda 2010 kasko değerleri burada bulabilirsiniz.