Merkez Bankası TL Türk Lirası Logo Yarışması, Başvuru Koşulları ve Formu

Amerikan dolarının işaretini herkes mutlaka biliyordur, artık merkez bankası bu konuya el atıyor ve Türk Liramızın da bir logosu oluyor. TC Merkez Bankası TL için bir logo yarışması düzenliyor. İşte yarışmanın ayrıntıları:

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN DÜZENLENECEK OLAN
“TL SİMGE YARIŞMASI”NA İLİŞKİN BASIN DUYURUSU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirasına kazandırılan itibarın perçinlenmesi, dünyada bilinirliğinin artırılması ve yazılışının kolaylaştırılması amaçlarına yönelik olarak Türk lirasını anlaşılabilir, özgün, estetik, elle yazımı kolay ve akılda kalıcı şekilde temsil edebilecek bir simge belirlemek üzere “TL Simge Yarışması” düzenleyecektir.

Yarışma başvuruları, 3 Ekim 2011 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ekim 2011 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar devam edecektir. Yarışmaya ilişkin “Başvuru Formu“na ve ayrıntılı bilgiye “TL Simge Yarışması Şartnamesi” bağlantısından ulaşılabilir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

İşte Başvuru Koşulları

1. Yarışmanın Konusu ve Amacı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirasının (TL) ülkemizde ve dünyada
tanıtılması ve bilinirliğinin artırılması amaçlarına yönelik olarak TL’yi anlaşılabilir, özgün,
estetik, elle yazımı kolay ve akılda kalıcı bir şekilde temsil edecek bir simge belirlemek
üzere TL SİMGE YARIŞMASI düzenlemektedir.

2. Yarışmaya Katılım Koşulları ve Teknik Gereklilikler

2.1. 18 yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı yarışmaya katılabilir.
2.2. Değerlendirme Jürisi üyelerinin eşleri ile birinci derece kan ve kayın
hısımları, Değerlendirme Jürisi üyelerini belirleyen ve atayanlar arasında
bulunanlar, jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılanlar, yarışmayla
ilgili her türlü işlemleri hazırlayan, yürüten, sonuçlandıran ve onaylamakla
görevli olanlar Yarışma’ya katılamazlar.
2.3. Birden fazla kişinin ortak bir tasarımla Yarışma’ya katılması halinde tasarım
sahiplerinin her birinin bu Şartname’de belirlenen şartları sağlaması
zorunludur. Bu durumda tasarım sahiplerinin idare ile ilişkilerinin
yürütülmesini teminen tasarım sahiplerinden birini temsilci olarak
belirlemeleri gerekmektedir. Tasarım sahiplerinden her biri idareye karşı
müşterek ve müteselsil olarak sorumludurlar.
2.4. Katılımcılar yarışma koşullarına uygun nitelikte, en fazla 3 tasarımla
Yarışma’ya katılabilirler.
2.5. Tasarımların büyütülüp küçültüldüğünde görselliğinin bozulmayacağı, çok
küçük ölçülerde ayrıntıların kaybolmayacağı, çok büyük ölçülerde dağınık
görünmeyeceği bir biçimde ve her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz
kullanılabilir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu nedenle, tasarımların,
orantılı şekilde küçültülmüş en az 10 adet versiyonunun (en küçük ölçülü
tasarımın karakter büyüklüğü 4 punto olmalıdır.) yarışmaya gönderilmesi
gerekmektedir.
2.6. Tasarımların A4 boyutunda siyah beyaz olarak uzun kenarı 15 cm’yi
geçmeyecek biçimde, alt bölümde % 20 küçültülmüş ölçeği ile
paspartulanmamış veya kartona yapıştırılmamış olarak teslim edilmesi
gerekmektedir. Tasarımcı gerekli gördüğü takdirde renkli uygulamayı da
aynı kıstaslar içinde sunabilir. Tasarımların ayrıca Adobe Illustrator,
FreeHand, CorelDraw ve Photoshop programlarından biri ile hazırlanmış
master çalışması olarak CD ortamında da sunulması gerekmektedir. Ayrıca
yapılan çalışma yüksek çözünürlükle TIF/JPEG uzantılı dosyaya
dönüştürülerek CD’ye kaydedilmelidir.
2.7. Yarışmaya sunulan tasarımların, Türk Patent Enstitüsünce (TPE) daha
önce korunmaya alınmamış, tescil başvurusu yapılmamış olması
gerekmektedir.
2.8. Yarışmaya sunulan tasarımların özgün olması gerekmektedir. Yarışmaya
katılanlar tasarımlarının kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt
etmiş sayılırlar. Tasarımların daha önce başka yarışmalarda ödül almamış
veya yayımlanmamış olması gerekmektedir.

3. Tasarımların Teslim Şekli ve İşaretlenmesi

Katılımcılar başvuru yaparken her bir tasarım için üç adet zarf kullanacaklardır;

3.1. Söz konusu zarflar; içerisinde eksiksiz doldurulmuş ekte yer alan başvuru
formunun yer aldığı kapalı Kimlik Belgesi Zarfı, Sayısal Belge CD Zarfı ve
bu iki zarfla beraber tasarımın, tasarımın küçültülmüş versiyonlarının ve
tasarımın teması ile TL’yi en iyi şekilde nasıl sembolize ettiğini ifade eden
kısa bir açıklamanın (en fazla 350 kelime) yer alacağı Teslim Zarfı’dır.
3.2. Alıcı adresi isim belirtilmeksizin rumuzla, Teslim Zarfı üzerine yazılacaktır.
3.3. Her zarfın üzerinde 5 harf ve/veya rakamdan oluşan rumuz ve zarfın içinde
ne bulunduğu yazılacaktır. Rumuzda kullanılan karakterlerin
tekrarlanmaması ve sıralı olmaması gerekmektedir. Farklı tasarımcılardan
gelen tasarımlarda aynı rumuz olması halinde TCMB rumuza ek yapma
hakkına sahiptir.
3.4. Katılımcının rumuzu, tasarımlarının arkasında ve CD üzerinde yer
alacaktır.
3.5. Yarışmaya birden fazla tasarımla katılan katılımcılar, her tasarım için ayrı
rumuz ve teslim zarfı kullanmalıdır; birden fazla tasarımın teslim zarfları,
tek bir postalama zarfı içinde gönderilebilir. Başvurular 3 Ekim 2011
tarihinden itibaren kabul edilmeye başlanacak olup, tasarımlar yarışma
katılım koşullarına uygun olarak 31 Ekim 2011 tarihi saat 17:30’a kadar
aşağıdaki adrese iadeli-taahhütlü posta veya kargo yoluyla
gönderilebilecektir. Posta veya kargodan kaynaklanan gecikme, kaybolma
veya tasarımlardaki bozulmalardan dolayı sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Başvuru Adresi:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Kamuoyu ile İlişkiler Müdürlüğü
TL Simge Yarışması
İletişim ve Yazışma Sekretaryası
İstiklal Cad. No: 10
06100 Ulus / Ankara / TÜRKİYE

4. Değerlendirme Jürisi Üyeleri

4.1. Değerlendirme Jürisi,
­ Prof. Dr. Turalay Kenç, Başkan Yardımcısı
­ Selahattin Akkaş, Genel Müdür
­ Hüseyin Zafer, Genel Müdür
­ Yaman Eren, Mimar
­ Prof. Dr. İncilay Yurdakul, Akademisyen, T.C. Hacettepe
Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü
­ Doç. Dr. Çiğdem Demir, Akademisyen, T.C. Gazi Üniversitesi,
Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel İletişim Tasarım Bölümü
­ Yrd. Doç. Dr. Dilek Kaya Mutlu, Akademisyen, T.C. Bilkent
Üniversitesi, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü
­ Yedek üye Emin Keskin, Genel Müdür
­ Yedek üye İlker Bayır, Genel Müdür Yardımcısı
­ Yedek üye Hava Yıldırım, Genel Müdür Yardımcısı’ndan oluşur.

4.2. Yarışma’nın sekretarya hizmetleri İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
tarafından yürütülecektir. Yarışma’ya ilişkin bilgi edinme
yarisma@tcmb.gov.tr adlı e-posta adresinden yapılacaktır.

5. Değerlendirme
5.1. Aşağıda belirtilen hususlara uymayan tasarımlar Değerlendirme Jürisi
kararı ile yarışmadan çıkarılır:
(i) Şartnamede belirtilen şekilde teslim edilmeyen tasarımlar,
(ii) Şartnamede uyulması zorunlu olduğu belirtilen hususlardan herhangi
birine uymayan tasarımlar,
(iii) Herhangi bir yerinde tasarımın sahibini tanıtan veya tanıtıcı işaret
bulunan tasarımlar. (Yazanın kimliğini belli edecek tarzda el yazısı ile
yazılmış açıklama notları bu işaretlerden sayılır.)
5.2. Tasarımlar, TL’yi ulusal ve uluslararası alanda anlaşılabilir, özgün, estetik,
elle yazımı kolay ve akılda kalıcı bir şekilde temsil etme başarısı üzerinden
değerlendirilecektir.

6. Ödüller

6.1. Değerlendirme sonucunda ödüle layık görülen tasarımlara aşağıdaki
miktarlarda ödül verilecek olup, bu ödüllerden doğacak vergi, resim ve harç
yükümlülükleri TCMB’ye aittir.
Birincilik ödülü: Net 25.000 TL
Üç adet teşvik ödülü her biri: Net 2.500 TL
6.2. Birden fazla ödüle layık görülmesi durumunda katılımcı kazandığı en yüksek ödülü alır.
6.3. Ödüle layık görülen tasarımlar, başvuru tarihi bitiminden itibaren en geç
üç ay içinde değerlendirilerek Banka Genel Ağ sitesinde (www.tcmb.gov.tr)
kamuoyuna duyurulur. Ayrıca sonuçlar katılımcıların adresine yazılı olarak
bildirilir.
6.4. Tasarımların TCMB’nin ihtiyacını karşılamaması halinde, TCMB hiçbir
tasarıma ödül vermeme hakkını saklı tutar.
6.5. Birincilik ödülü, aynı veya birbirine çok benzer olduğu düşünülen tasarım
sahipleri arasında paylaştırılabilir. Bu hususta takdir yetkisi TCMB’ye aittir.

7. Yarışma Takvimi
Başvuru tarihleri: 3 – 31 Ekim 2011
Jüri değerlendirme tarihleri: 1-15 Kasım 2011
Sonuçların açıklanma tarihi: 19 Aralık 2011

8. Diğer Hükümler

8.1. Katılımcılar, Yarışma’ya gönderdikleri tasarımları üzerindeki 5846 sayılı Fikir
ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan, işleme, çoğaltma, yayma,
temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim
hakları ile patent ve markalara ilişkin olanlar dahil diğer mevzuattan
kaynaklanan her türlü haklarını kendilerine ödenen ödül bedeli karşılığında,
Bankanın her türlü basılı materyalinde, dijital ortamda, banknotlarda,
bankacılık işlemleri ve hizmetlerinde, yazışma ve muhasebe kayıtlarında ve
Banka tarafından uygun görülecek diğer alanlarda kullanılmak üzere süresiz
kısıtlamasız ve gayri kabili rücu olarak TCMB’ye tamamen devrettiklerini ve
söz konusu hakların bütünüyle TCMB’ye ait olacağını, 5846 sayılı Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan umuma arz salahiyeti hakkının
kullanımı hususunda TCMB’yi yetkili kılarak, tasarımların Şartname’de
belirtilen şekilde kullanılmasını sonradan men etmeyeceğini kabul, beyan ve
taahhüt ederler.
8.2. Ödüle layık görülen tasarımların daha önceden TPE tarafından tescil
edilmiş, tescil başvurusu yapılmış, korunmaya alınmış olmasına karşın bu
durumun saklanması ve/veya tasarımın özgün olmadığının sonradan
anlaşılması halinde ödül iptal edilecektir. Bu durumdan kaynaklanabilecek
her türlü sorunun hukuki yaptırımı ile süreçlerin maddi yaptırımı katılımcıya
ait olacak, doğabilecek sorunlardan TCMB sorumlu olmayacaktır.
8.3. TCMB, yarışmaya katılan ve ödüle layık görülen tasarımları, katılımcıların
isimlerini vermek suretiyle, her türlü yayın organında kamuoyuna
açıklayabilecek ve bültenlerinde söz edebilecektir.
8.4. Birincilik ödülünü kazanan tasarımın TL için simge olarak kullanılıp
kullanılmayacağı TCMB’nin takdir ve yetkisindedir.
8.5. Birincilik ödülüne layık görülen tasarımın TL simgesi olarak kullanılmasına
karar verilmesi halinde TCMB, çizim, basım, vb. gibi aşamalarda çalışma
sahibinden uygulamada teknik destek isteyebilir.
8.6. TCMB, birincilik ödülüne layık görülen tasarımın TL simgesi olarak
kullanılmasına karar verilmesi halinde, tasarım üzerinde değişiklik
isteme/yapma hakkına sahiptir.
8.7. Yarışmaya katılan ancak ödüle layık görülmeyen tasarımlar, katılımcıların
talep etmeleri halinde Yarışma sonucunun duyurulduğu tarihten itibaren iki
ay içinde teslim edilen adresten alınabilirler. Bu süre zarfında geri alınmayan
tasarımlardan TCMB sorumlu değildir.
8.8. TCMB, yarışma sonucunun ilan edilmesinden önce herhangi bir aşamada
Yarışma’yı iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda TCMB teslim edilen
tasarımların tarafınca kullanılmayacağını taahhüt eder.
8.9. Başvuru formunu imzalayan tüm katılımcılar, şartname koşullarını, yarışma
şartlarını ve jüri kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır.

4 thoughts on “Merkez Bankası TL Türk Lirası Logo Yarışması, Başvuru Koşulları ve Formu

  1. süper bir logo düşünüyorum. Para üzerinde sırıtmayacak ve ilk görüşte tl yi hatırlatacak birtane. yarışmada başvuru tarihi bitsin bu sitede paylaşacağım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.