Kategoriler
Genel Kültür

Ziya Paşa Kimdir, Kısaca Hayatı ve Eserleri

Ziya_pasaZiya ismi denilince Türkiye’de insanın aklına iki kişi gelir. Bunlardan birisi Ziya Gökalp’tir, diğeri de Ziya Paşa’dır. Bu yazımızda bir dönem evvelki cihan devletimiz Osmanlı Devleti’nin tarihine imza atmış, hem siyasi olarak, hemde büyük bir şair olarak tarihteki misyonunu oluşturmuş olan Ziya Paşa’yı kısaca anlatmak istedik. 

Ziya Paşa, 1825 yılında İstanbul’da doğup, 1880 yılında Adana’da vefat etmiştir. Gerçek adı Abdülhamid Ziyaeddin’dir. Kısa bir eğitim hayatından sonra, Arapça ve Farsça öğrenmeye başladı. Ziya Paşa, çeşitli tarihlerde, Saray Mabeyn Kâtipliği, Zaptiye Nezareti müsteşarlığı, Kıbrıs ve  Amasya mutasarrıflığı, Bosna-Hersek bölgesi müfettişliği Meclis-i Vâlâ azalığı görevlerini yaptı.

Pek çoğumuz Ziya Paşa’yı Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit ile giriştiği meşrutiyet mücadelesinden biliyoruz. işte Ziya Paşa’nın bu hırsla giriştiği Meşrutiyet mücadelise giriş aşaması 1865’te başladı. 1865’te Meşrutiyet yanlısı Yeni Osmanlılar (Jön Türkler) Cemiyetine girdi. İkinci kez Kıbrıs mutasarrıflığına atanınca, Mustafa Fâzıl Paşa’nın çağrısı üzerine, Namık Kemal’le birlikte 1867’de Paris’e kaçtı. Daha sonra Londra’ya geçti. M. Fâzıl Paşa’nın sağladığı imkanlarla, Namık Kemal’le birlikte 1868’te Hürriyet gazetesini çıkardı. M. Fazıl Paşa merkezi yönetimle anlaşıp, yardımlarını kesince, 1870’te Cenevre’ye geçti. Namık Kemal, Agâh Efendi, Ali Suavi ve öbür arkadaşlarıyla Yeni Osmanlılar Cemiyeti’nin yönetiminde görev aldı. Âli Paşa’nın ölümü üzerine 1871’de İstanbul’a döndü. 1876’da Maarif Nezareti müsteşarlığına atanmasına kadar birçok görevde bulundu. Namık Kemal’le birlikte Kanun-i Esasî Encümeni’nde çalıştı. 1877 Osmanlı-Rus Savaşı çıkınca, herkesin malumunca II.Abdülhamit Parlementoyu kapatıp, Osmanlı Devleti’nin ilk Anayasası olan Kanun-i Esasi’yi askıya alınca, Osmanlı devlet yönetiminde etkin olarak söz sahibi olan bazı şahsiyetlerin sonu olmuştur. Bundan nasibini alanların başında da Ziya Paşa gelmektedir. Hemen İstanbul’dan uzaklaştırılan Ziya Paşa, 1877’de Suriye valiliğine gönderildi. Daha sonra Adana valiliğine atandı. Burada görevdeyken 17 Mayıs 1880’de öldü.

Ziya Paşa, Namık Kemal ve Şinasi’yle birlikte, Tanzimat’la başlayan Batılılaşma hareketinin etkisinde gelişen Batılılaşma Dönemi Türk edebiyatının ilk aşamasını oluşturan üç yazardan biridir. Padişaha ve Reşid Paşa’ya kasideler yazmıştır. 1859’da yazdığı “Tercî-i Bend” şiiriyle tanınmıştır. Hece ile yazılmış birkaç şarkısı dışında, Divan şiiri geleneğine bağlı kalmıştır.Paris’te bulunduğu yıllarda çeviriler de yapmıştır.

Ziya Paşa, 1868 ‘de Hürriyet’te yayımladığı ünlü “Şiir ve İnşa” makalesinde, Türk edebiyatının çağdaş bir düzeye erişmesini, gerçek Türk edebiyatı olan halk edebiyatının bu yenileşmede temel alınması gerektiğini savunmuştur. 1874’te çıkardığı Harâbat adlı antolojisinin önsözünde ise halk edebiyatını küçümseyerek Divan edebiyatını övdüğü görülür. Bu görüş, diğer pek çok görüşü gibi, tarihi birikimi inkar eden batıcı aydınların düştüğü sıradan çelişkilerden biridir.Türkiye sonraki dönemlerde yerli kaynaklara dayalı değişerek devam etmek fikrine ulaşmıştır.

Eserleri :
Zafernâme; Harâbat, 3 cilt, Tercî-i Bend ve Terkib-i Bend, Eş’âr-ı Ziya, Külliyat-ı Ziya Paşa, Rüya, Veraset Mektupları.

Bazı Şiirleri :

Terkib-i Bend

……

Pek rengine aldanma felek eski felektir

Zira feleğin meşreb-i nasazı dönektir

Ya bister-i kemhada ya viranede can ver

Çün bay u geda hake beraber girecektir

Allah’a sığın şahs-i halimin gazabından

Zira yumuşak huylu atın çiftesi pektir

Yaktı nice canlar o nezaketle tebessüm

Şirin dahi kasdetmesi cana gülerektir

Bed-asla necabet mi verir hiç üniforma

Zerduz palan ursan eşşek yine eşşektir

Bed-maye olan anlaşılır meclis-i meyde

İşret güher-i ademi temyize mihenktir

Nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdir

Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir

Nadanlar eder sohbet-i nadanla telezzüz

Divanelerin hemdemi divane gerektir

Afv ile mübeşşir midir eshab-ı meratib

Kanun-i ceza acize mi has demektir

Milyonla çalan mesned-i izzete serefraz

Birkaç kuruşu mürtekibin cay-i kürektir.

 

Gazel – Gördüm

Diyar-ı küfrü gezdim beldeler kâşaneler gördüm

Dolaştım mülk-i islamı bütün viraneler gördüm

Bulundum ben dahi dar-üş-şifa-yı Bab-ı Âli’de

Felatun’u beğenmez anda çok divaneler gördüm

Huzur-ı gûşe-yi meyhaneyi ben görmedim gitti

Ne meclisler ne sahbâlar ne işrethaneler gördüm

Cihan namındaki bir maktel-i âma yolum düştü

Hükümet derler anda bir nice salhaneler gördüm

Ziya değmez humarı keyfine meyhane-i dehrin

Bu işretgehte ben çok durmadım ammâ neler gördüm

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.